Scheiden en de financiële toekomst van de partners

Een scheiding brengt veel financiële veranderingen met zich mee. Voor uw inkomen bijvoorbeeld. De kans bestaat dat u alimentatie moet betalen of juist ontvangt. Daarnaast moet u in de regel bij een scheiding het vermogen en de schulden verdelen. 

Natuurlijk verandert er ook in fiscaal opzicht veel. U bent immers niet langer elkaars fiscale partner. En omdat uw inkomens- en vermogenssituatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op heffingskortingen en toeslagen. Verder is het belangrijk dat u tijdens een scheiding ook uw verzekeringen niet vergeet aan te passen.

Partneralimentatie

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kan één van de partners in aanmerking komen voor partneralimentatie. Of dit zo is en op hoeveel alimentatie die partner recht heeft, hangt af van ieders inkomen en vermogen zoals bijvoorbeeld spaargeld en de financiële lasten. Woont u ongehuwd samen – al dan niet met een samenlevingscontract – dan heeft geen van de (ex-) partners wettelijk recht op partneralimentatie.

De duur van de partneralimentatie is voor de meeste stellen die gaan scheiden beperkt. Als u na 1994 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, duurt het recht op partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Bent u korter dan vijf jaar getrouwd of geregistreerd partner en heeft u geen kinderen, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan die van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Trouwjaar en jaar van scheiding Kinderen ja/nee Huwelijk korter dan 5 jaar Duur alimentatieplicht

Voor 1994

nvt

nvt

Aan het einde van een afgesproken of vastgestelde periode. Na 15 jaar kan aan de rechter worden verzocht de verplichting te beëindigen.

Vanaf 1994

ja

nvt

12 jaar

Vanaf 1994

nee

ja

Duur van het huwelijk / geregistreerd partnerschap

De betalingsverplichting stopt als één van de ex-partners overlijdt, als de begunstigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

------------------------

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020
De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt de alimentatiegerechtigde alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt  de alimentatieplichtige 4 jaar partneralimentatie. 

Partneralimentatie langer dan 5 jaar
Er zijn 3 uitzonderingen op de regels: 
•    U heeft samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
•    Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde minimaal 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt, krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
•    U (of uw ex-partner) bent geboren op of voor 1 januari 1970. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En u krijgt over meer dan 10 jaar pas AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Geen eigen inkomen

Heeft u geen eigen inkomsten? Dan kunt u na de scheiding bij de gemeente een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering aanvragen. U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u:

 • niet voldoende inkomen of vermogen heeft om in uw eigen levensonderhoud te voorzien;
 • tenminste 18 jaar bent;
 • rechtmatig in Nederland woont en niet in de gevangenis zit;
 • geen beroep kunt doen op een andere uitkering;
 • meedoet aan activiteiten die de gemeente aanbiedt om werk te vinden.

Voordat u een bijstandsuitkering krijgt, onderzoekt de gemeente eerst hoeveel vermogen u heeft, zoals bijvoorbeeld spaargeld. Is dit bedrag te hoog, dan moet u eerst een deel van dit geld opmaken. 

Vermogen en schulden

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen dan moet u bij een scheiding uw vermogen 50-50 verdelen. Onder vermogen vallen onder andere :

 • uw bank- en spaartegoeden;
 • uw koophuis en eventuele beleggingen;
 • verzekeringen die waarde vertegenwoordigen.

Ook de schulden moet u 50-50 verdelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

 • leningen zoals de hypotheek;
 • doorlopend krediet;
 • onbetaalde rekeningen;
 • openstaande termijnen van iets wat op afbetaling is gekocht;
 • studieschulden

De verdeling van vermogen en schulden kan anders zijn als u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. In principe zijn die leidend, maar ook bij huwelijkse voorwaarden kan er sprake zijn van gezamenlijk vermogen en gezamenlijke schulden.

Belasting, kortingen en toeslagen

Als u niet langer samen in hetzelfde huis woont, kunt u niet langer elkaars fiscaal partner zijn. Daardoor verandert er het nodige voor de inkomstenbelasting. Zo moet u na een scheiding allebei afzonderlijk aangifte doen. In het jaar van scheiding kunt u er overigens voor kiezen om gedurende het gehele jaar fiscaal partner te zijn. Door het wegvallen van het fiscaal partnerschap kunt u niet langer schuiven met inkomens- en aftrekposten. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de belasting die u moet betalen. Hoe groot de fiscale gevolgen zijn, hangt onder meer af van uw inkomen, vermogen en schulden.

Na een scheiding verandert het inkomen van allebei de ex-partners. Dat heeft gevolgen voor heffingskortingen en toeslagen. Heffingskortingen zijn inkomensafhankelijke kortingen die u krijgt op uw te betalen inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan de algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook toeslagen zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag zijn inkomensafhankelijk. Daalt uw inkomen na de scheiding, dan bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor (hogere) toeslagen. Uw RFEA-adviseur kan dit exact voor u uitrekenen.

Verzekeringen

Als u gaat scheiden, is het belangrijk om ook uw verzekeringen goed door te nemen. Sommige verzekeringen vertegenwoordigen een waarde, zoals bijvoorbeeld een levensverzekering die u al dan niet in combinatie met uw hypotheek heeft afgesloten. De waarde van deze verzekeringen hoort bij het vermogen en moet dus worden verdeeld.

Maar ook uw schadeverzekeringen verdienen aandacht. Zo is bijvoorbeeld uw inboedel alleen verzekerd op het adres van de gezamenlijke woning. Verhuist een deel van de huisraad mee met de vertrekkende partner, dan is dit deel niet langer gedekt op de lopende polis.

Vragen over scheiden en de financiële toekomst van uw kinderen?

Neem eerst contact op met een RFEA-adviseur

Het is lastig om zelf te berekenen hoe de uw financiële toekomst van uw kinderen er na een scheiding precies uitziet. Er zijn zoveel afhankelijkheden, dat veel ouders door de bomen het bos niet meer zien. Het is verstandig om gebruik te maken van de kennis en kunde van een adviseur met het keurmerk RFEA. Die helpt u met raad en daad om alles inzichtelijk te krijgen.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe een RFEA-adviseur u kan helpen? Neem dan contact op met een adviseur. Met onze handige zoekmachine vindt u er snel één bij u in de buurt.

Zoeken

EchtscheidingScan

Scheiden en de Financiële Toekomst van uw Kinderen is één van de onderwerpen uit de EchtscheidingScan. Uiteraard spelen er tijdens en na een scheiding veel meer zaken die gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Meer weten?

Online EchtscheidingScan   Download PDF     Overzicht